FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu


Druga licytacja nieruchomości w Jaskrowie, śląskie

 

nr KW 40859

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-02-2018 r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się

druga licytacja

nieruchomości należącej do dłużników: na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej: 42-244 Mstów, Jaskrów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 40859 [NKW: CZ1C/00040859/0]

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Jaskrowie przy ulicy Jurajskiej 8, stanowiąca działki gruntu 1231/5, 1253/18, o łącznej powierzchni 0,0839 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Mstów zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolem: MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej. Stosownie do ustaleń biegłego część budynków przekracza granice nieruchomości i zlokalizowana jest na terenie sąsiedniej działki gruntu nr 728/1

 

Nieruchomość zabudowana:

a) budynek mieszkalny:

wzniesiony w 2001r., zabudowa zwarta z budynkiem produkcyjnym, łączna pow. zabudowy 185m2, powierzchnia użytkowa 175,12m2, Budynek mieszkalny piętrowy, z użytkowym poddaszem. Piętro i poddasze obejmują pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia parteru powiązane funkcjonalnie z parterem budynku produkcyjnym.

 

b)budynek produkcyjny:

wzniesiony w 2006 roku, zmodernizowany w 2011, zabudowa zwarta z budynkiem mieszkalnym, powierzchnia zabudowy 163m2, powierzchnia użytkowa 409,91 m2 (łącznie z parterem budynku mieszkalnego), budynek piętrowy.

 

Suma oszacowania wynosi 1 312 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 874 666,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 131 200,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 06-02-2018 r. 

 

Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie 82 11301017 0021 1000 4690 0004 z podaniem sygnatury: XV Co 1266/16. Wadium powinno zostać uznane na koncie depozytowym sądu najpóźniej 06-02-2016 r. o godzinie 23:59.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00 do godz.17:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z komornikiem pod numerem telefonu: 696 041 208 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w pok. XV Wydział Cywilny Wykonawczy odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dokładne informacje tel. 696 041 208, email: czestochowa.osicki@komornik.pl