Regulamin - FirmyMiesne.pl portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polsce i na świecie
FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu

Regulamin

Regulamin portalu internetowego

 

 

Portal internetowy dostępny pod adresem https://firmymiesne.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

 

Dane kontaktowe Administratora:

- telefon: +48 535 434 777, +48 533 564 600,

- adres e-mail: biuro@firmymiesne.pl, marketing@firmymiesne.pl. 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

 

 

§1. Definicje

 

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://firmymiesne.pl/.
 2. Administrator – Remigiusz Zagraba wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ARGROUP Remigiusz Zagraba pod adresem Zimnodół 25, 32-300 Olkusz, NIP: 6371824833, REGON: 356389930, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Reklamodawca - Użytkownik reklamujący na Portalu poprzez Wizytówkę Firmy produkty i usługi własne.
 6. Wizytówka firmy – przygotowana na zlecenie Reklamodawcy treść informacyjna (prezentacja) dotycząca usług świadczonych przez Reklamodawcę lub prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, w którego imieniu działa, w szczególności posiadająca informacje o charakterze marketingowym.
 7. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika.
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego. 

 

§2. Postanowienia ogólne

 

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.

 

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na jego stronach oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Administrator za pośrednictwem Portalu umożliwia zapisanie się przez Użytkownika do usługi Newsletter. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Użytkownika do usługi Newsletter za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Portalu. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newsletter poprzez wypisanie się z listy subskrypcyjnej lub zgłoszenie takiego żądania do Administratora drogą elektroniczną.
 3. Administrator za pośrednictwem Portalu umożliwia przeprowadzenie rejestracji celem aktywacji Konta użytkownika.
 4. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności umożliwia:
 1. dostęp do Konta użytkownika,
 2. zamieszczanie Wizytówek firmy,
 3. publikację ogłoszeń,
 4. korzystanie z giełdy mięsnej oraz artykułów sponsorowanych. 
 1. Administrator świadczy usługi bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, postanowienia niniejszego Regulaminu oraz postanowienia umowy zawartej odrębnie z Użytkownikiem.
 3. W przypadku rozbieżności postanowień niniejszego Regulaminu z warunkami umowy zawartej odrębnie z Użytkownikiem, pierwszeństwo zachowują postanowienia umowy.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 3. dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

 

§4. Rejestracja na Portalu

 

 1. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna, ale może być konieczna dla korzystania z wybranych funkcjonalności Portalu, w szczególności w celu publikacji Wizytówki Firmy, artykułu sponsorowanego, publikacji ogłoszenia lub korzystania z giełdy mięsnej.
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Portalu https://firmymiesne.pl/rejestracja.
 3. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszeniowy zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 4. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 5. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
 6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 7. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 8. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 10. W przypadku, gdy w ramach dostępnej na Portalu funkcjonalności Użytkownik posiada możliwość publikacji jakiejkolwiek treści, zabrania się umieszczania treści, które wprost lub pośrednio:
 1. nawołują do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalają popełnienie takiego czynu,
 2. obrażają uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
 3. pomawiają inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
 4. znieważają lub zniesławiają inne osoby, a także godzą w dobre imię tych osób,
 5. propagują lub nawołują do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
 6. naruszają prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
 7. mają charakter bezprawny,
 8. posiadają odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych.
 1. Użytkownik publikując jakiekolwiek treści w ramach Portalu potwierdza tym samym, iż posiada prawa autorskie, prawa pokrewne lub inne ważne uprawnienia do korzystania z takich treści. W przypadku zgłoszenia wobec treści przez osoby trzecie roszczeń, Użytkownik przyjmuje takie roszczenia na siebie i zwalnia Administratora z wszelkiej odpowiedzialności.
 2. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

 

§5. Reklama na Portalu

 

 1. W ramach Portalu Administrator udostępnia możliwość prezentacji przedsiębiorstwa Użytkownika oraz jego oferty poprzez publikację Wizytówki Firmy.
 2. Publikacja Wizytówki Firmy jest usługą reklamową oraz płatną. Aktualny cennik usługi dostępny jest pod adresem https://firmymiesne.pl/artykul/reklama-w-portalu-firmymiesnepl,1609. Administrator ma prawo do przeprowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych, zmiany cen pakietów, udzielania rabatów i bezpłatnych okresów próbnych. Powyższego postanowienia nie stosuje się do Reklamodawców w trakcie trwania umowy.
 3. Celem zamieszczenia Wizytówki Firmy Reklamodawca kontaktuje się z Administratorem celem ustalenia warunków współpracy, w szczególności celem wyboru jednego z dostępnych pakietów usługi oraz ustalenia treści reklamy. 
 4. Umowa w przedmiocie prezentacji Wizytówki Firmy zawierana jest pomiędzy Administratorem, a Reklamodawcą odrębnie.
 5. Administrator w celu wyeliminowania potencjalnych oszustw zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji firmy poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG, innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności firmy.
 6. Wizytówka Firmy tworzona jest przez Administratora na zlecenie Reklamodawcy w związku z zawartą umową.
 7. Reklamodawca zobowiązany jest do przekazania Administratorowi treści, w tym materiałów graficznych, tekstowych oraz pozostałych wymaganych charakterem Wizytówki Firmy informacji. Postanowienia §4 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
 8. Administrator tworzy Wizytówkę Firmy w oparciu o treści przekazane przez Reklamodawcę.
 9. Reklamodawca po rozpoczęciu publikacji Wizytówki Firmy po zalogowaniu się na Koncie użytkownika posiada możliwość edycji danych firmy, dodawania, modyfikowania lub usuwania ogłoszeń oraz korzystania z innych ewentualnych funkcjonalności w ramach Wizytówki Firmy.
 10. Zabrania się publikowania w ramach Wizytówki Firmy treści niemających związku z działalnością Reklamodawcy, w tym treści stanowiących reklamę lub zawierających informacje dotyczące podmiotu innego niż Reklamodawca.
 11. Reklamodawca przekazując Administratorowi lub publikując samodzielnie na Portalu jakiekolwiek treści mające zostać opublikowane w związku z Wizytówką Firmy poświadcza, iż wszelkie treści są zgodne z prawem, odzwierciedlają rzeczywisty stan faktycznie, nie są wprowadzające w błąd oraz nie naruszają praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich.
 12. W związku z ust. 11 Reklamodawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za rzetelność, dokładność, prawdziwość i zgodność z prawem wszelkich treści publikowanych na Portalu w ramach jego Wizytówki Firmy.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, dokładność, prawdziwość i zgodność z prawem wszelkich treści publikowanych na Portalu w ramach Wizytówki Firmy.
 14. Wizytówka Firmy prezentowana jest na stronie Portalu przez okres zgodny z ofertą wybraną przez Reklamodawcę.
 15. Opublikowana Wizytówka Firmy dostępna jest dla wszystkich Użytkowników odwiedzających Portal.
 16. Administrator po publikacji Wizytówki Firmy nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu, lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z różnego rodzaju doboru słów kluczowych przez Reklamodawcę, otrzymywanych opinii i referencji, a także możliwości licytowania pozycji prezentacji przez pozostałych Reklamodawców
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania w każdym czasie jakiejkolwiek treści publikowanej w ramach Wizytówki Firmy, w tym do wstrzymania w całości publikacji Wizytówki Firmy w przypadku, gdy Reklamodawca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Administrator uzyskał wiarygodną i potwierdzoną informację o naruszaniu przez Reklamodawcę w związku z publikacją Wizytówki Firmy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wprowadzania w błąd potencjalnych klientów, naruszania zasad konkurencji lub praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich. O przyczynie podjęcia działań, o których mowa w zdaniu poprzednim Administrator niezwłocznie zawiadamia Reklamodawcę.

 

§6. Transakcje 

 

 1. Administrator zastrzega, iż w żadnym przypadku nie pozostaje stroną ewentualnej transakcji dokonanej przez jakikolwiek podmiot z Reklamodawcą w związku z jego Wizytówką Firmy. Administrator nie pozostaje także pełnomocnikiem w składaniu ofert.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Reklamodawcę w konsekwencji skorzystania z jego oferty przez jakikolwiek podmiot. Dotyczy to również odmowy dostarczenia towaru przez Reklamodawcę oraz odmowę wykonania usługi.
 3. Wszelkie spory powstałe w związku z transakcją dokonaną z Reklamodawcą strony rozstrzygają bez udziału i pośrednictwa Administratora.

 

§7. Ocena i opiniowanie Reklamodawcy

 

 1. Administrator może na Portalu udostępnić funkcjonalność pozwalającą na dodawanie ocen, referencji i opinii. System ocen, referencji i opiniowania służy wymianie informacji i opinii na temat Reklamodawcy pomiędzy Użytkownikami.
 2. Opinia Użytkownika musi dotyczyć ściśle usługi, z której skorzystał Użytkownik w związku z publikacją Wizytówki firmy.
 3. Oceny i opinie zamieszczone przez Użytkownika powinny być obiektywne oraz odzwierciedlające faktyczny poziom jakości usługi świadczonej przez Reklamodawcę publikującego Wizytówkę firmy. 
 4. Użytkownik zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu ewentualnego naruszenia ich praw.
 5. Do treści opinii stosuje się odpowiednio postanowienia §4 ust. 10 Regulaminu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych przez klientów Reklamodawcy. Wszelkie spory będą rozstrzygane między stronami bez udziału Administratora.

 

§8. Odpowiedzialność Administratora

 

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego. 
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia. 
 6. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem i

FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polsce i na świecie

Drogi Użytkowniku!

Wchodząc na stronę portalu FirmyMiesne.pl przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i dane dotyczące aktywności lub urządzeń użytkownika. Przetwarzamy Twoje dane także w przypadku gdy: rejestrujesz się na portalu FirmyMiesne.pl, chcesz dodać ogłoszenie do Giełdy Mięsnej lub chcesz zamówić usługi online. W przypadku gdy dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administrator danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania znajdziesz w Polityce Prywatności klikając tutaj. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, przeniesienia danych. Szanujemy Twoja decyzję. Jeśli masz zastrzeżenia w tej kwestii wyślij nam informację na adres biuro@firmymiesne.pl

Proszę kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub na symbol "X" w górnym rogu tej planszy, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług portalu FirmyMiesne.pl, w tym ze stron internetowych i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "komputerowej", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach Cookiem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.