Regulamin - FirmyMiesne.pl portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polsce i na świecie
FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu

Regulamin

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Baza Danych-oznacza zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, również za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualne dane polskich firm i instytucji, pod nazwą www.FirmyMiesne.pl, do którego wyłącznie prawa posiada Argroup Remigiusz Zagraba.

 

Klient – oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która korzystając z Argroup Remigiusz Zagraba, umieszcza w serwisie treści reklamowe, handlowe lub informacyjne.
 

Portal – zorganizowany serwis informatyczno-informacyjny lub zbiór stron podłączony do sieci internet zarządzany przez Wydawcę Reklamy, Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów wyszukiwań, pozyskiwaniu informacji i usług dodatkowych. Wydawca Reklamy dysponuje powierzchnią reklamową na podstawie odrębnych porozumień.Dostępny pod adresem: www. FirmyMiesne.pl
 

Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form promowania towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę, emitowana w serwisie lub w serwisach partnerskich.
 

Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamawiająca Reklamę w Portalu oraz reklamująca swoje produkty i usługi.
 

Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL).
 

Usługi wyszukiwawcze – usługi pozwalające Użytkownikom na
zdalne korzystanie z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach; Usługi wyszukiwawcze stanowią część Usług informacyjnych.

 

Użytkownik portalu – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nieposiadająca reklamy w Portalu, lecz korzystająca z jego funkcjonalności, użyteczności oraz materiałów zgodnie z polityką prywatności stanowiącą odrębny dokument niniejszego regulaminu.
 

Wydawca Reklamy – zarządzający portalem, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 6371824833, REGON 356389930, ARGROUP Remigiusz Zagraba, z siedzibą w 32-300 Olkusz, Zimnodół 25 oraz 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2.
 

Wyszukiwarka – oznacza narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawienie danych zawartych w Bazie Danych, integralnie związanych z Bazą Danych, do której prawa przysługują Argroup Remigiusz Zagraba upoważnionym przez niego Partnerom i Klientom.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania przez Reklamodawców w portalu informacji o prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz w celu zapewnienia zgodnego z prawem i niezakłóconego korzystania z Portalu przez Użytkowników i Klientów. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie służą zapewnieniu ochronie i przetwarzaniu danych, prywatności, jak również poufności korespondencji.
2. Wydawca Reklamy zamieszcza reklamy w portalu na podstawie regulaminu.
3. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
4. Reklamodawcami w Portalu są podmioty gospodarcze, promujące swoje usługi lub produkty.
5. Użytkownicy Portalu pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez Argroup Remigiusz Zagraba lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Portalu.
6. Użytkownicy Portalu, korzystając z logowania, mogą dokonać rejestracji w panelu klienta dostępnym pod adresem www.FirmyMiesne.pl, co zapewni im dostęp do kreatora zapewniającego możliwość edycji i innych rozwiązań wprowadzonych w przyszłości. Rejestracja, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga wypełnienia formularza zawierającego dane Użytkownika oraz wskazania wybranego adresu elektronicznego do kontaktów z Użytkownikiem w celu dostosowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Przekazane przez Użytkownika dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 02.101.926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia, jakości usług świadczonych przez Argroup Remigiusz Zagraba). Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik Portalu, który nie dokona rejestracji, będzie miał ograniczony dostęp do treści prezentowanych w prezentacji swoje firmy.
7. Osoba zainteresowana promowaniem swoich produktów i usług w Portalu zgłasza swoją firmę telefonicznie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce rejestracja/logowanie na stronie Portalu. Doradca ds. rozwiązań e-marketingowych kontaktuje się z zainteresowaną firmą w ciągu 48 godzin w celu przedstawienia i dopasowania odpowiedniej oferty, udzielając informacji o cenie, użyteczności oraz funkcjonalności.
8. Zatwierdzenia rejestracji nowego Reklamodawcy dokonuje Wydawca Reklamy.
9. Wydawca Reklamy tworzy prezentację Reklamodawcy na podstawie materiałów przysłanych e-mailowo przez osobę reprezentującą Reklamodawcę. Aktualizacja prezentacji, dodawanie nowych ogłoszeń następuje w ciągu 48 godzin od przysłania treści wiadomości na adres mailowy.
10. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Osoba, która akceptuje regulamin, a także rejestruje firmę, oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
12. Reklamodawca może samodzielne aktualizować prezentację firmy. W tym celu Wydawca Reklamy udostępni Reklamodawcy login i hasło do samodzielnego logowania. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim loginu i hasła.
13. W przypadku zmiany danych adresowych, osobowych, a także innych dotyczących Reklamodawcy, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Wydawcy Reklamy o zmianie tych danych lub samodzielnej aktualizacji. Aktualizacji danych dokonuje Reklamodawca po zalogowaniu się na swoje konto lub na jego pisemną, lub ustną prośbę dokonuje tego Wydawca Reklamy.
14. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują Portalowi, z wyłączeniem przypadków, kiedy Reklamodawca w formie pisemnej przekaże Portalowi własne rozwiązania dotyczące elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów.
15. Postanowienia powyższego punktu nie uchybiają prawom autorskim Reklamodawcy do wprowadzonych do bazy danych, do których zastosowanie znajdą przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych.
16. Reklamodawca oświadcza, że wszelkie przysłane materiały do wykonania prezentacji lub wprowadzone przez niego samodzielnie dane, materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi związanymi z bezprawnym charakterem tych danych Reklamodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków), jakie Portal poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.
17. Reklamodawca wyraża zgodę na edycję przez Portal materiałów i danych przysłanych lub wprowadzonych przez niego do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu, co nie będzie stanowiło przerobienia lub innej modyfikacji prawnie zabronionej.
18. Zamieszczona treść powinna być poprawna pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości portal zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia reklamy, ogłoszenia, prezentacji lub wpisu, które nie spełniają wymogów opisanych w tym punkcie.
19. Reklamodawca, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na prezentację swoich danych, znaków graficznych oraz treści na łamach portalu, w katalogach oraz serwisach branżowych.
20.Reklamodawca wyraża zgodę na umieszczanie przez portal wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji o produktach lub usługach podmiotów współpracujących z portalem.
21. Wydawca Reklamy zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, a także dokonywania w nim zmian i modyfikacji. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie lub regulaminach szczegółowych, z treści udostępnionych w ramach Portalu lub jego kontrahentów bez prawa do jakiejkolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.

22. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych w ramach udostępnionych serwisów, (jeśli regulaminy takie zostały wprowadzone, a informacja o ich przedstawieniu została przesłana Użytkownikowi).

§ 3. Odpowiedzialność

 

1.Reklamy zamieszczane przez Reklamodawcę w portalu powinny pozostawać w zgodzie z polskim prawem oraz z obowiązującymi zasadami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych, a także zwyczajami, normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem.

2.Wydawca Reklamy zastrzega, że korzystanie z Portalu www.FirmyMiesne.pl odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3.Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, tylko w sposób zgodny z obowiązującym polskim prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Portalu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

4.Wydawca Reklamy nie udziela gwarancji na korzystanie przez Użytkownika z Portalu w zakresie bezzakłóceniowego odbioru, błędów, przerw, czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Wyjątek stanowi tylko pisemne zapewnienie udzielone Użytkownikowi przez Wydawcę Reklamy, który ma w szczególności prawo zawiesić działalność Portalu, zmienić jego treść oraz układ.

5. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.

6. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za treści ani za działanie serwisów dostarczanych przez kontrahentów Argroup Remigiusz Zagraba, w szczególności za ochronę danych osobowych, prywatności oraz standardy bezpieczeństwa oferowane w ramach takich serwisów. Roszczenia w tym zakresie kierowane mogą być tylko do kontrahentów Argroup Remigiusz Zagraba dostarczających zdjęcia, treści i materiały, opinie.

7. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach dostarczanych przez kontrahentów, Użytkowników, Klientów. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów, oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, usługę, w ramach którego zawarta została transakcja.

8. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Wydawca Reklamy wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Portalu za szkody poniesione przez Użytkowników, Reklamodawców oraz utracone przez nich korzyści.

9. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo właściwe Wydawca Reklamy wyłącza swoją odpowiedzialność oraz odpowiedzialność kontrahentów, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy o korzystanie z Portalu, zgodnie z art. 12,13 oraz 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. Zabrania się dostarczania do Portalu przez Użytkowników, Reklamodawców, Klientów treści (w szczególności komentarzy do wiadomości, opinii) o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa osób trzecich. Argroup Remigiusz Zagraba nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść opinii umieszczanych przez Użytkownika w Portalu www.FirmyMiesne.pl

11. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Portalu przez Użytkownika, Klienta, Reklamodawcę w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i regulaminów szczegółowych udostępnionych Użytkownikowi oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

12. Za treści, znaki graficzne, zdjęcia zawarte we wpisie, prezentacji lub Reklamie przysłane przez Reklamodawcę w celu wykonania prezentacji, zlecone do pobrania przez Wydawcę Reklamy ze strony firmowej Reklamodawcy lub samodzielnie przez niego wprowadzone do prezentacji firmy, pełną odpowiedzialność ponosi Reklamodawca. W szczególności za prawdziwość danych i rzetelność treści ogłoszeń.

13. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczone w Portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

14. W przypadku naruszenia przez Reklamodawcę jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu Wydawca Reklamy jest upoważniony, w każdym czasie do usunięcia wpisu, reklamy oraz prezentacji, a Reklamodawcy nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków, ani odrębne odszkodowanie.

15. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń dodawanych do giełdy produktów, giełdy pracy, samodzielnie przez Reklamodawców oraz ogłoszeń przysłanych do portalu celem ich wprowadzenia przez Wydawcę Reklamy w ramach aktualizacji.

15. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za dokonane i niedokonane transakcje zamieszane w giełdzie mięsnej lub żadne inne za pośrednictwem Portalu.

16. Zabrania się zamieszczania treści oraz plików graficznych niemającychzwiązku z prowadzoną działalnością Reklamodawcy pod rygorem usunięciawpisu lub prezentacji bez konieczności informowania Reklamodawcy.

17. Wydawca Reklamy nie ponosi wobec Reklamodawcy i Użytkowników odpowiedzialności za: straty pośrednie lub wynikowe, jakie Reklamodawca może ponieść, poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Reklamodawcę, polegania przez Reklamodawcę na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiekreklamy, bądź w wyniku wejścia przez Reklamodawcę w jakąkolwiek relację, bądź zawarcia transakcji z Reklamodawcą lub partnerem, którego reklamy ukazują się w ramach Portalu; zmian, jakie Portal może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług); usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Reklamodawcę, nieprzekazania przez Reklamodawcę Portalowi właściwych danych kontaktowych Reklamodawcy; nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta na portalu.

18. Ograniczenie odpowiedzialności Wydawcy Reklamy wobec Reklamodawcy stosuje się niezależnie od uprzedzenia Portalu o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Portal powinien był z takiej możliwości zdawać sobie sprawę.

19. Komentarze, które są obraźliwe, niezwiązane z tematyką oraz spam, Portal jako Administrator będzie usuwał. Dotyczy to niezgodnych z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak:

a) treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy),

b) treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które: namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa, lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego); grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego); obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego); nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego); propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego),

c) treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które: lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego); obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).

d) treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które: promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.); przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.); promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.); ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych); zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.).

20. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych przez klientów Reklamodawcy. Wszelkie spory będą rozstrzygane między stronami bez udziału portalu.

21. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje względem Reklamodawcy związane z naruszeniem jego praw przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Reklamodawcę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa w poprzednim zdaniu rozstrzygane będą bez udziału Wydawcy Reklamy.

22. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Reklamodawcę w konsekwencji skorzystania z jego oferty przez Klienta/Użytkownika. Dotyczy to również odmowy dostarczenia Klientowi towaru przez Reklamodawcę oraz odmowę wykonania usługi.

23. Wydawca Reklamy nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Reklamodawcą a Klientem/Użytkownikiem, jak również nie można traktować portalu jako pełnomocnika w składaniu ofert. We wszelkich wynikłych z tego tytułu nieporozumieniach Portal nie angażuje się w żadne czynności prawne związane ze sporami.

24. Wydawca Reklamy nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych wskutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w niniejszym punkcie Reklamodawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

25. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu potencjalne lub faktyczne uniemożliwienie prawidłowego działania Portalu. Zabrania się w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Portalu lub jego dobre imię. W przypadku naruszenia tych zasad przez Reklamodawcę Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia firmy z bazy i podjęcie odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

26. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

27. Regulamin portalu może być w każdym czasie zmieniony przez Wydawcę Reklamy w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.

 

 

§ 4. Opcje i warunki realizacji reklam

1. W katalogu firm najwyżej prezentowane są pakiety Premium, poniżej Classic, potem Standard, Ogłoszeniodawca bądź Sklep mięsny. Dodanie nowej firmy do katalogu np. w pakiecie Premium następuje przez umieszczenie jej jako pierwszej nad innymi pakietami Premium dodanymi wcześniej. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku pakietów Classic i Standard, Ogłoszeniodawca, Sklep mięsny.

2. W początkowym okresie logo nowo dodanej firmy jest prezentowane na stronie głównej portalu w „ostatnio dodanych firmach” do momentu zarejestrowania nowych czterech firm.

3. Dodanie Firmy Reklamodawcy do katalogu następuje poprzez wybranie jednego z 6 dostępnych rozwiązań:

- Premium pakiet płatny według przesłanego aktualnego cennika, składa się z: logotypu, nazwy firmy, pełnych danych teleadresowych, opisu o firmie wraz ze zdjęciami, 30 produktów, lokalizacji na mapie Google, oferty handlowej, publikacji artykułów.

- Classic pakiet płatny według przesłanego aktualnego cennika, składa się z: logotypu, nazwy firmy, pełnych danych teleadresowych, opisu o firmie wraz ze zdjęciami, 15 produktów, lokalizację na mapie Google, oferty handlowej, artykułu.

- Standard pakiet płatny według przesłanego aktualnego cennika, składa się z logotypu, nazwy firmy, pełnych danych teleadresowych, opisu o firmie wraz ze zdjęciami, lokalizację na mapie Google, oferty handlowej.

- Ogłoszeniodawca pakiet płatny według przesłanego aktualnego cennika, dostęp do giełdy mięsnej i możliwość dodawania oraz otrzymywania ofert kupna-sprzedaży'; 

- Sklep mięsny prezentacja dostępna bezpłatnie dla firm posiadających pakiet Premium i Classic.

- Partner Portalu płatne rozwiązanie według przesłanego aktualnego cennika, w którego skład wchodzi pakiet premium ze wszystkimi jego składnikami oraz prezentacja logotypu na stronie głównej na czas określony. 

Funkcjonalności oraz ceny poszczególnych pakietów udostępniane są po rejestracji przez Pracownika Wydawcy Reklamy. 

4. Wydawca Reklamy dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów bez podania przyczyny.

5. Wydawca Reklamy ma prawo do przeprowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych, zmiany cen pakietów, udzielania rabatów i bezpłatnych okresów próbnych. Powyższego postanowienia nie stosuje się do Reklamodawców zarejestrowanych w portalu w trakcie trwania umowy.

6. Wydawca Reklamy nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu, lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z różnego rodzaju doboru słów kluczowych przez Reklamodawcę, otrzymywanych opinii i referencji, a także możliwości licytowania pozycji prezentacji przez pozostałych Reklamodawców.

7. Wydawca Reklamy zapewnia politykę prywatności –https://firmymiesne.pl/artykul/polityka-prywatnosci,56

 

§ 5. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Wydawcę Reklamy w ramach Portalu www. FirmyMiesne.plmożna zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Argroup Remigiusz Zagraba, 32-300 Olkusz,Zimnodół bądź w formie elektronicznej na adres: biuro@firmymiesne.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres, nazwę firmy w przypadku podmiotu gospodarczego) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także opis ewentualnych żądań.

2. Reklamacje winny być zgłaszane w terminie 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Wydawcę Reklamy.

4.Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzystać będą uczestnicy w celu uzyskania dostępu do Portalu lub korzystania z usług informatycznych. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego operatora i bądź rozpatrywane na zasadach przewidzianych przez danego operatora we właściwych regulaminach oraz przepisach prawa.

6. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest: Przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer 8.0 i nowsze wersje lub FireFox Mozilla w ostatniej stabilnej wersji dostępnej na stronie producenta (http://www.mozilla.org/products/firefox/) lub Google Chrome w ostatniej stabilnej wersji, lub Safari.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin został oparty na przepisach prawa polskiego oraz obowiązujących na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej regulacjach.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Portal są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;

c)  posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji  dotyczących realizacji zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2015,

4. Wydawca Reklamy ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu.

Aktualizacja: 07.09.2018

 

 

Portal FirmyMiesne.pl

FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polsce i na świecie

Drogi Użytkowniku!

Wchodząc na stronę portalu FirmyMiesne.pl przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i dane dotyczące aktywności lub urządzeń użytkownika. Przetwarzamy Twoje dane także w przypadku gdy: rejestrujesz się na portalu FirmyMiesne.pl, chcesz dodać ogłoszenie do Giełdy Mięsnej lub chcesz zamówić usługi online. W przypadku gdy dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administrator danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania znajdziesz w Polityce Prywatności klikając tutaj. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, przeniesienia danych. Szanujemy Twoja decyzję. Jeśli masz zastrzeżenia w tej kwestii wyślij nam informację na adres biuro@firmymiesne.pl

Proszę kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub na symbol "X" w górnym rogu tej planszy, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług portalu FirmyMiesne.pl, w tym ze stron internetowych i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "komputerowej", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach Cookiem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.